Omkring 1950 gjorde Ketils sonsonson Henning von Melsted (1875-1953) följande noteringar:

.

ANTECKNINGAR TILL DEN MELSTEDSKA SLÄKTEN

.

Ketil von Melsted, som stupade på ön Anholt den 27 mars 1811, var ledare för "Anholttoget". Avsikten var att genom överrumpling återtaga ön från engelsmännen, som sedan tre år av strategiska skäl höll ön besatt. Ketil härstammade från Island.


Han var son till Jon Ketilson och Haldora Grimsson.


Jon Ketilson föddes år 1734 på Husavik i Thingsyjarsyssel på Nordlandet /Island/.

Han flyttade år 1760 till Dalasyssel, där han ägde godset Melar. Han var tillika administrator för kungagodset på Skagarstrand. Senare bodde han på Bildholi på Skagarstrand. Han ägde ön Kidey i Breidafjord. Han avled på Gvendareyjar i Breidafjord vid 84 års ålder.

Ketil föddes i hans första äktenskap, år 1765.


1778 sände fadern honom till Köpenhamn, enligt uppgift på föranstaltande av danske kungen. Han fostrades vid hovet. Studentexamen avlade han år 1784 vid Slagelse skola, blev löjtnant i infanteriet och avlade juris kandidaten år 1798, varpå han följande år utnämndes till guvernementsekreterare på S:t Thomas i Västindien.


År 1799 gifte han sig med Magdalene Borchgrevink, dotter till prästen i Agersö, intill Sjelland (?), sedermera prost i Norderhov i Ringerike i Norge. Norderhov ligger vid Tyrefjorden.


Justitarius Torkelin skrev i Dansk Statstidene en runa över Ketil, som begynte "Helten och aedlingen".

Ketil tillhörde en gammal riddarsläkte.


Om den isländska befolkningens uppdelning i stånd heter det i en skildring av Magnus Lagaböte (=Lagförbättraren), Magnus föddes 1238. Blev konung över Norge och Island år 1263/Svensk Uppslagsbok/. På Magnus initiativ antogs år 1276 en för hela riket gällande lagbok "Hirdskrå". Genom den omorganiserades den gamla adeln i fasta klasser, varvid efter utländska mönster infördes benämningarna riddare, baroner etc. Ättens sköldemärken blev ärftliga.


Historikus vid Reyjkiaviks högskola Pall Melsted tillskrevs av mig i april 1893 med förfrågan om vi voro släkt. Pall svarade. Jag tillhör bondesläkten, men dere riddarsläkten. Och tillade: Är det inte eget att vi två korresponderar, jag 81 år och ni 18? Han avled ett par år senare. Pall var en framstående man på Island. Hans porträtt återgavs 1893 i Dansk Illustrite Tidene på första sidan. Hans son hette Bogi, blev ordförande i för dansk författarförening. Med diktaren och geologen professor Torvaldur Toroddsen korrespenderade jag under en följd av år. Lika så med biskopen av Island Jon Helgason, som uppsökte mig i Stocholm år 1933. Han har bl a utgivit en mongrafi över Nathan Söderblom på isländska.


Med Toroddsen och Helgason räknades släktskap /se stamtavlan/.


Över Ketil restes 1905 en minnespelare på Anholt. En hög sten vilande på kanoner.


Ketil och Magdalene hade tre barn:

1/ Haldora, den äldsta, gift med kammarherre Johan Fredrik Monrad, ceremonimästare vid norska hovet i Stockholm sedan 1844 till 1877.

2/ Margarete Sophie, gift med von Waltersdorff. En dotter av dem gift med kammarherre och justitieråd Cosimus Borneman i Köpenhamn.

3/ Slutligen sonen Jens, f 1804, officer.


Jens gifte sig med Leonora Michelsten år 1847. Kristiania. Deras barn dottern Nora Urania Konstantia och Theodor.

Theodor var alltså sonson till Ketil. Föddes 22/2 1850. Min fader.


Efter moderns död 1865 flyttade han till Stockholm där han levde hos Monrads i Norska ministerhotellet.

Theodor gifte sig år 1873 med Thérese Lundstedt, dotter till justitierådet Lars Lundstedt, vilken avled 1860 i Stockholm. Lundstedt härstammade från Harmånger i Helsingland.Ketil von Melsted


Helten og Aedlingen

Islenderen Major Melsted

Faldt paa Aerens blodige valplads

den 27 Marts 1811

Ved sin Död vandt han Udödlighed

Ved sitt liv havde Han vundet de godes Hjerter

Thi han var

Kjek uden Pral

Ven uden Egennytte

Menneske uden manges lige

Hans fald var

Sörgeligt Tab för Fedrelandet

Aerefuldt Vidnesbyrd för ham selv

Bitrere bröd för hans venner

Fortienstens Evighedsblomst

Pryder hans Gravhöj


            ------------------


Denna dödsruna i drapastil var författad

av justitierådet G. J. Torchelin